петък, 25 септември 2015 г.

Измерители на здравния риск от факторите на средата

Известно е, че здравното състояние на човека се определя от множество ендогенни и екзогенни фактори. Експозицията на вредните фактори в околната, работната среда и при медицинска интервенция води до промяна в здравното състояние на населението. Тези изменения започват с физиологични смущения, преминават през патофизиологични изменения, които водят до клинично проявление на заболяването. Индивидуалните характеристики (възраст, пол и др.), а също така качеството на жизнената среда и социо-културални различия, свързани със стила на живот също са рискови фактори.
Ефективната профилактика, т.е. управлението на здравния риск от вредните фактори предполага количествена оценка на величината на този риск и теглото на съответния рисков фактор.
Епидемиологичните изследвания се предприемат по ясно определени причини. Обикновено това е изследване на етиологичното значение на факторите на средата за развитие на заболяването: едни от проучванията са насочени към възможно най-детайлна оценка на експозицията и се предприемат в случаите когато става въпрос за отдалечени ефекти. Други са фокусирани върху здравните последствия и се предприемат при наличието на необичайно висока честота на дадено заболяване. Има и изследвания, чийто предмет са специфични здравни проблеми в конкретен контингент. Изследванията на нови медикаменти, поради специфичността на целта са обособени в отделен дял - клинична епидемиология.

Измерители на здравното състояние:

Това са различни измерители на честотата на заболяванията и се свеждат до основните два: болестност и заболеваемост. Важно е да се отбележи, че изчисляването на тези показатели зависи от точното определяне на броя на разглежданите лица: трябва да се включват само лица, които са потенциално предразположени към заболяването. Например, производствени травми се наблюдават само сред работещите в цеховете, а не сред административния персонал.
Болестност (prevalence): представлява броя на случаите на заболявания сред определена популация (в риск) в точно определен момент. Показателят е още по-полезен като се превърне в коефициент (prevalence rate), т.е. се нормира с броя на съответния брой лица от популацията в риск:
налични случаи на болест (-но състояние) в определен момент
численост на популацията в риск в същото време
Заболеваемост (incidence): включва броя на новите случаи, възникващи през даден период сред популацията в риск, съответно коефициентът на заболеваемост (incidence rate) е отношението между броя на новите случаи в течение на определен период, и числеността на популацията в риск през същия период:
нови случаи на болест през точно определен период от време
числеността на популацията в риск за същия период *
* Забележка: Ако в знаменателя е числеността на работещите в риск в началото на периода от време, заболеваемостта дава вероятността или риска от заболяването. Ако в знаменателя се намират т.нар. човеко-години (person-years), заболеваемостта оценява темпа на заболеваемостта. За всеки индивид времето в риск означава този период, през който той остава без заболяване, съответно знаменателят представлява сумата от всички времеви периоди без заболяване в определения период на проучване. Тъй като не винаги е възможно да се измерят точно тези периоди, изчислява се приблизително чрез умножаване на средната численост на проучваната популация с продължителността на наблюдавания период.
Оценката на здравния риск от факторите на среда, т.е. на връзката между здравното състояние и въздействието на факторите от средата. Основава се на сравнението на измерителите на здравното състояние, респ. измерителите на разпространението на дадено заболяване (болестно състояние) при наличието на експозиция на фактора (или на по-висока експозиция) с тези при отсъствието (или по-малка) експозиция.

Биостатистически измерители на здравния риск


Атрибутивният риск (Attributable risk) се определя като разликата от заболеваемостта (инсиденсът) в популацията на експонираните лица и тази от неекспонираните.
Относителният риск (RR) (Relative risk) се дефинира като:
заболеваемост в групата на експонираните
заболеваемост в групата на неекспонираните
Близък до относителния риск е съотношението на шансовете (OR) (Odds ratio)
болестност в групата на експонираните
болестност в групата на неекспонираните
Както се вижда, и двата измерителя RR и OR имат смисъла на степен/коефициент, който отразява колко пъти експонираните са по-податливи да развият болест спрямо неекспонираните. В случайте, когато тези коефициенти са <1 експониращият фактор е превантивен (получава се в клиничната епидемиология, когато се провеждат изпитания на лекарства), а когато е >1 то факторът се счита за рисков. Следва да се подчертае, че различните видове проучвания водят до определянето на различните видове измерители на риска.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.